5.

4.

9.

8.

7.

6.

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu z siedzibą w Łodzi (90-236) przy ul. Pomorskiej 171/173, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,   XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 952659,   NIP: 7252316427, REGON: 521191169 (dalej: „Administrator” lub „PTRG”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: ptrg.lodz@gmail.com.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w następujących celach 
  1. zapewnienia Państwu możliwości przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu w charakterze członka oraz realizacji praw i obowiązków związanych z tym członkostwem, które wynikają ze statutu PTRG i obowiązujących przepisów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO – dane pozyskane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu ustania Państwa członkostwa w PTRG,
  2. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności określonych w przepisach prawa o stowarzyszeniach, przepisach podatkowych, dotyczących rachunkowości lub ubezpieczeń społecznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - dane pozyskane w tym celu będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, aż do upływu okresów przedawnienia wynikających z przepisów,
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na:
   1. załatwianiu spraw zgłoszonych do Administratora, w tym także spraw zgłoszonych przez osoby niebędące członkami PTRG,
   2. organizacji konferencji, wykładów, odczytów i innego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych,
   3. prowadzeniu działalności wydawniczej,
   4. dochodzeniu roszczeń,
   5. promowaniu działalności PTRG, w tym również w mediach,
   6. utrzymywaniu z kontrahentami współpracy niezbędnej dla zapewnienia bieżącej organizacji pracy Administratora,  

 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - dane pozyskane w tym celu będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże Administrator zaprzestanie przetwarzania tych danych w przypadku skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.    

     

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
  1. kontrahentom Administratora, w szczególności: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe, informatyczne, a także bankom, podmiotom dostarczającym pocztę elektroniczną i oprogramowanie wykorzystywane przez Administratora,
  2. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane osobowe,   w szczególności organowi nadzoru nad PTRG, urzędom skarbowym lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Z uwagi na wykorzystywane przez Administratora narzędzia i oprogramowania,   w szczególności Microsoft i Google, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były przetwarzane w sposób bezpieczny, ograniczony i zgodny z wymogami RODO.
 3. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych. Możecie Państwo również wnieść skargę na przetwarzanie danych – w Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W zakresie, w jakim PTRG przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), przysługuje Państwu prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw ten, aby był skuteczny, powinien zostać uzasadniony Państwa szczególną sytuacją.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością uzyskania członkostwa w PTRG, nawiązania współpracy z Administratorem lub załatwienia innej sprawy zgłoszonej do PTRG.
 6. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

 

    

Członkostwo