E-mail:

ptrg.lodz@gmail.com

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu

ul. Pomorska 171/173 

90-236 Łódź

KRS 0000952659

NIP 7252316427

REGON 52119116900000

Imię

Telefon

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przesłanego zgłoszenia oraz zgodnie z polityką prywatności.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i innych podobnych wydarzeniach o charakterze naukowym, zwanych dalej ogólnie „Szkoleniami”, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 171/173, zwane dalej „Organizatorem” lub „PTRG”.

 2. Szczegółowe informacje o Szkoleniach organizowanych przez PTRG znajdują się na stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych dotyczących Organizatora.

 3. Organizator zleca prowadzenie Szkoleń wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom z dziedziny będącej przedmiotem Szkolenia.

 4. Treść merytoryczna Szkoleń organizowanych przez PTRG przygotowywana jest przez prowadzących Szkolenia, wedle ich najlepszej wiedzy i doświadczenia. Tematyka Szkolenia będzie zgodna z programem Szkolenia przedstawionym uczestnikom Szkolenia przed jego rozpoczęciem. Uczestnikom Szkoleń nie przysługuje prawo do formułowania wobec Organizatora roszczeń o  zwrot opłaty za Szkolenie lub innych podobnych roszczeń, których podstawą byłyby wyłącznie zastrzeżenia co do merytorycznej strony Szkolenia.

 

 

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

 

 1. Uczestniczką / uczestnikiem Szkolenia jest osoba zgłoszona na Szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora na swojej stronie internetowej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza zgłoszeniowego.

 3. Szkolenia organizowane przez PTRG mają charakter odpłatny lub nieodpłatny, stosownie do decyzji Organizatora.

 4. Dokonanie zgłoszenia na Szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu Szkolenia określonego w formularzu zgłoszeniowym, niniejszego regulaminu oraz pozostałych warunków uczestnictwa określonych przez Organizatora.

 5. Przyjęcie zgłoszenia na Szkolenie zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Warunkiem rezerwacji miejca w Szkoleniach płatnych jest opłacenie pełnej kwoty za dane Szkolenie w terminie wskazanym przez Organizatora. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty oraz terminu i warunków płatności zostaną każdorazowo podane przez Organizatora na stronie internetowej, w ogłoszeniu dotyczącym danego Szkolenia.

 7. Liczba miejsc na każde Szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają zawsze aktywni członkowie PTRG.

 8. Osoby, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w Szkoleniu po wyczerpaniu dostępnych miejsc, zostaną o tym poinformowane i wpisane na listę rezerwową.
  W przypadku zwolnienia miejsca na Szkolenie, Organizator powiadomi o tym Uczestników znajdujących się na liście rezerwowej, stosownie do kolejności zgłoszeń. Uczestnik z listy rezerwowej, który potwierdzi chęć uczestnictwa w Szkoleniu, będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za Szkolenie w terminie określonym przez Organizatora (dotyczy Szkoleń płatnych).

 9. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora o numerze 50 1600 1462 1800 6171 5000 0001, w tytule wpisując nazwę Szkolenia, datę Szkolenia oraz imię i nazwisko Uczestnika.

 10. Koszty podróży lub noclegu Uczestnika pokrywa Uczestnik.

 

§ 3 Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Rezygnacji ze Szkolenia należy dokonać przesyłając do Organizatora oświadczenie informujące o rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, e–mailem na adres ptrg.lodz@gmail.com.

 2. Za datę rezygnacji ze Szkolenia uznaje się datę wpływu e-maila do Organizatora.

 3. W przypadku wpłynięcia e-maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.

 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze Szkolenia płatnego w czasie krótszym niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest wskazać swojego zastępcę na Szkolenie. W innym przypadku wpłacona opłata przepada w całości na rzecz Organizatora.

 5. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia płatnego w czasie dłuższym niż 21 dni od daty rozpoczęcia Szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi wniesioną opłatę w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia do Organizatora oświadczenia o rezygnacji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby Uczestników, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

 7. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn, o których mowa w ust. 6 powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z Uczestników, drogą mailową lub telefoniczną.

 8. W przypadku odwołania Szkolenia płatnego, Uczestnicy otrzymają zwrot całości opłaty wpłaconej za Szkolenie.

 9. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany terminu Szkolenia, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia.
  O zmianie terminu Organizator poinformuje każdego z Uczestników. 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na Szkolenie, które odbywać się będzie w siedzibie PTRG bądź w innym miejscu wskazanym przez Organizatora. O dokładnym miejscu Szkolenia Organizator informuje na swojej stronie internetowej oraz wysyłając e-mail do Uczestników najpóźniej tydzień przed terminem planowanego Szkolenia.

 2. Szkolenie odbywa się w dniu i godzinach ustalonych przez Organizatora.

 3. Organizator zapewnia Uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe.

 4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Szkoleniu.

 5. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na Szkolenie i uczestnicząc w Szkoleniu, Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator w celach promocyjnych nieodpłatnie, bezterminowo i w sposób nieograniczony terytorialnie rozpowszechniał wizerunek Uczestnika utrwalony na zdjęciach i filmach wykonanych podczas Szkolenia. Wizerunek Uczestnika będzie umieszczany na stronie internetowej, profilach w mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Organizatora i jego działalności. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez PTRG danych osobowych w postaci wizerunku Uczestnika, w wymienionych powyżej celach i we wskazany sposób. Powyższe zgody mogą być wycofane przez Uczestnika w dowolnym momencie bez podania przyczyny, poprzez kontakt z PTRG. Organizator zapewnia, że zdjęcia i filmy obejmujące wizerunek Uczestnika będą służyły wyłącznie uwiecznieniu i zobrazowaniu przebiegu Szkolenia i zostaną wykonane w taki sposób, aby nie ośmieszyć i nie naruszyć godności Uczestnika.

 2. Organizator informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: ptrg.lodz@gmail.com lub numer telefonu 426356757.

 2. dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:

- zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Uczestnikiem a PTRG, której przedmiotem jest umożliwienie Uczestnikowi udziału w Szkoleniu organizowanym przez PTRG i uzyskania stosownego certyfikatu uczestnictwa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),

- wykonania obowiązków, jakie ciążą na Organizatorze na mocy obowiązujących przepisów, w szczególności podatkowych i rozliczeniowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora polegających na podejmowaniu działań zmierzających do wykonywania celów statutowych PTRG, w szczególności poprzez kształcenie ludzi i działalność naukową, dochodzenie roszczeń, organizację pracy, zapewnienie bezpieczeństwa mienia i Uczestników, promowanie wizerunku i działalności Organizatora w opinii publicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w zakresie, w jakim Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  c. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: członkowie PTRG, inni Uczestnicy Szkolenia, osoby odwiedzające stronę internetową i profile w mediach społecznościowych Organizatora, podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Szkolenia, podmioty realizujące usługi księgowo-finansowe, dostawca narzędzi do obsługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi hostingowe, banki, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty, którym Organizator ma obowiązek przekazać dane na gruncie przepisów prawa, podmioty dostarczające oprogramowanie, z którego korzysta Organizator.

   d. W związku z faktem, iż Organizator korzysta z oprogramowań i narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (Microsoft Corporation, Google, Apple), dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Transfer danych odbywa się w oparciu o regulaminy świadczenia usług obowiązujące tych dostawców. Organizator dokłada starań, aby dane Uczestników podlegały najwyższej ochronie.

   e.Dane Uczestników będą przetwarzane przez następujące okresy:

 1. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z umową zawartą pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości jej wykonania oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących z tej umowy wynikać,

 2. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z wykonywaniem przez Organizatora obowiązków ustawowych - przez czas niezbędny do realizacji tychże obowiązków, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

 3. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora - przez czas niezbędny do realizacji tego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony sprzeciwu Uczestnika wobec przetwarzania danych,

 4. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę Uczestnika – do czasu wycofania tej zgody.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przenoszenia danych, a także prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. W zakresie, w jakim Organizator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym sprzeciw ten powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika.

 3. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed wycofaniem zgody.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i wzięcia udziału w Szkoleniu.

 5. Uczestnik nie będzie podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej PTRG.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach organizowanych

przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu 

Członkostwo