Członkostwo

14 lutego 2022

Jakie są cele Towarzystwa
i w jaki sposób są one realizowane?

 

Do głównych celów Towarzystwa należy:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego członków Towarzystwa,
 • propagowanie wiedzy logopedycznej i medycznej dotyczącej diagnozy i terapii zaburzeń głosu,
 • podnoszenie autorytetu w społeczeństwie wobec specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
 • krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 • stała ochrona interesów i praw specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
 • reprezentowanie ogółu polskich specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
 • zbieranie informacji i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami prawnymi zainteresowanymi problematyką rehabilitacji zaburzeń głosu,
 • inne zadania należące do sfery zadań publicznych określonych w art. 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu oraz logopedów.

 

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Towarzystwa,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi towarzystwami naukowymi,
 • reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych, związkowych i samorządowych,
 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych,
 • współdziałanie z organami służby zdrowia i innymi specjalistami w rozwijaniu i doskonaleniu opieki nad pacjentami z zaburzeniami głosu,
 • organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów i posiedzeń naukowych,
 • ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród,
 • dbałość o poziom kompetencji naukowych i zawodowych specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych i opiniujących ww. sfery,
 • działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów postępowania w rehabilitacji zaburzeń głosu,
 • tworzenie placówek prowadzących działalność usługową – szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.,
 • szerzenie i popularyzację wiedzy z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i tym podobnych,
 • działania na rzecz podnoszenia jakości usług logopedycznych z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu poprzez system rekomendowania specjalistycznych umiejętności logopedycznych,
 • prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności logopedów i specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami.