E-mail:

ptrg.lodz@gmail.com

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu

ul. Pomorska 171/173 

90-236 Łódź

KRS 0000952659

NIP 7252316427

REGON 52119116900000

Imię

Telefon

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przesłanego zgłoszenia oraz zgodnie z polityką prywatności.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Statut PTRG został uchwalony 26 stycznia 2022 r.
i wpisany do KRS 9 lutego 2022 r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu (zwane dalej także „Towarzystwem”).
 2. Siedzibą Towarzystwa jest Łódź, a terenem jego działalności Rzeczpospolita Polska.
 3. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.
 4. Towarzystwo po zarejestrowaniu posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 2

 1. Działalność Towarzystwa oparta jest na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
 3. Dochód Towarzystwa przeznacza się na realizację celów statutowych.

 

§ 3

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym danego kraju.
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym danego kraju.

 

§ 4

 1. Zarząd Główny Towarzystwa ma prawo powoływania oddziałów regionalnych, komisji ds. realizacji określonych zadań oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Towarzystwa.
 2. Oddziały regionalne, komisje lub inne jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej, autonomii naukowej ani finansowej.
 3. Zasady tworzenia i rozwiązywania wszelkich jednostek terenowych, a także ich strukturę i zasady powoływania organów określa Rozdział IX niniejszego Statutu.

 

§ 5

Towarzystwo może używać odznak, pieczęci i logo na zasadach określonych w postanowieniach szczegółowych niniejszego Statutu w formie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.

 

§ 6

 1. Towarzystwo może ustanawiać wyróżnienia, odznaki honorowe, certyfikaty i nadawać je członkom Towarzystwa i innym osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa.
 2. Ustanowienie wyróżnień, odznak i certyfikatów, o których mowa w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu Głównego, a za jego zgodą – także do zarządów oddziałów.
 3. Ustanawia się godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

 1. Celem Towarzystwa jest:
 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego członków Towarzystwa,
 2. propagowanie wiedzy logopedycznej i medycznej dotyczącej diagnozy
  i terapii zaburzeń głosu,
 3. podnoszenie autorytetu w społeczeństwie wobec specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
 4. krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. stała ochrona interesów i praw specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
 6. reprezentowanie ogółu polskich specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
 7. zbieranie informacji i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami prawnymi zainteresowanymi problematyką rehabilitacji zaburzeń głosu,
 8. inne zadania należące do sfery zadań publicznych określonych w art. 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu oraz logopedów.

2. Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Towarzystwa,
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi towarzystwami naukowymi,
 3. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych, związkowych i samorządowych,
 4. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych,
 5. współdziałanie z organami służby zdrowia i innymi specjalistami w rozwijaniu i doskonaleniu opieki nad pacjentami z zaburzeniami głosu,
 6. organizowanie zjazdów, konferencji, seminariów i posiedzeń naukowych,
 7. ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród,
 8. dbałość o poziom kompetencji naukowych i zawodowych specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu poprzez organizowanie szkoleń, kursów
  i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych i opiniujących ww. sfery
 9. działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów postępowania w rehabilitacji zaburzeń głosu,
 10. tworzenie placówek prowadzących działalność usługową – szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.,
 11. szerzenie i popularyzację wiedzy z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i tym podobnych,
 12. działania na rzecz podnoszenia jakości usług logopedycznych z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu poprzez system rekomendowania specjalistycznych umiejętności logopedycznych,
 13. prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności logopedów i specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
 14. prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami.

3. Przedmiot działalności Towarzystwa określony w ust. 2 pkt. a – n realizowany jest w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, natomiast działalność określona w ust. 2 pkt. e – n może być również odpłatną działalnością pożytku publicznego.

 

§ 8

 1. Towarzystwo może powołać własne czasopismo.
 2. Prezes Zarządu Głównego szczegółowo określa kwestie związane z powołaniem czasopisma.

 

 

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków nadzwyczajnych,
 3. członków honorowych.
 1. Towarzystwo nie powołuje członków wspierających.

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być osoba z wykształceniem wyższym, która ukończyła studia (stacjonarne/podyplomowe) z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu, emisji głosu, logopedii, innych specjalności logopedycznych lub lekarz, którego specjalizacja bądź doświadczenie zawodowe związane jest z przedmiotem działalności Towarzystwa. Członek zostaje przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, o ile zaakceptował i jednocześnie zadeklarował czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa.

 

§ 11

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych i członków kandydatów Towarzystwa decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

 

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 2. brać udział w zjazdach, konferencjach, zebraniach Towarzystwa,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa,
 4. korzystać z pomocy Towarzystwa,
 5. otrzymywać publikacje Towarzystwa bezpłatnie lub ulgowo w zależności od decyzji Zarządu.

 

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 2. brać czynny udział w realizacji celów Towarzystwa,
 3. systematyczne opłacać składki członkowskie.

 

§ 14

 1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, posiadająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim, pracująca na rzecz osób z zaburzeniami głosu, która może być przyjęta do Towarzystwa przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków Towarzystwa, o ile zaakceptowała i jednocześnie zadeklarowała czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku logopedycznego, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów, przyjęty do Towarzystwa przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, o ile zaakceptował i jednocześnie zadeklarował czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa. Członkowie nadzwyczajni po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów logopedycznych nabywają prawa członków zwyczajnych.
 3. Członkostwo nadzwyczajne studenta logopedii ustaje w przypadku nieuzyskania dyplomu w ciągu 3 lat od daty wstąpienia do Towarzystwa lub rezygnacji ze studiów.

 

§ 15

 1. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, o których mowa w § 12 i § 13 Statutu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 2. W wypadku spełnienia przez członka nadzwyczajnego warunków określonych w par. 14 ust. 2 (zdanie ostatnie Statutu), Zarząd – na wniosek zainteresowanego – podejmuje uchwałę o zmianie statusu członka z zaliczeniem stażu członkowskiego.

 

§ 16

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba bez względu na jej narodowość lub przynależność państwową, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub logopedii polskiej, szczególnie w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu.
 2. Nabycie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

 

§ 17

 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, o których mowa w § 12 i § 13 Statutu, ale nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.
 2. Członkostwo honorowe może być również nadane obywatelowi innego państwa jako dowód uznania wybitnych osiągnięć naukowych lub szczególnych zasług dla polskiej logopedii w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu.

 

§ 18

 1. Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa bądź popełnienie innego czynu uznanego przez Zarząd Główny za wykraczający poza ogólnie przyjęte zasady funkcjonowania Towarzystwa,
 4. śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka,
 5. utraty praw publicznych,
 6. utraty uprawnień zawodowych,
 7. nieuzyskania dyplomu przez studenta w ciągu 3 lat od daty wstąpienia do Towarzystwa lub rezygnacji ze studiów.
 1. Od uchwały o skreśleniu przysługuje członkom odwołanie do Zarządu Głównego
  w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o skreśleniu. Jeśli odwołanie dotyczy członka Zarządu Głównego, odwołanie przysługuje do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

 

§ 19

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata.
 2. W pierwszym miesiącu roku kalendarzowego kończącego kadencję wybranych władz, członek Towarzystwa może zgłosić swoją kandydaturę do Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej.
 3. W przypadku niezgłoszenia żadnej kandydatury, kadencja obecnych władz zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 4 lata.
 4. Wybór Prezesa i pozostałych Członków Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w bezpośrednim głosowaniu tajnym.
 5. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeśli Statut nie stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów w głosowaniu członków Zarządu Głównego, decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.
 6. Głosowania władz Towarzystwa poza posiedzeniami mogą odbywać się
  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku możliwość udziału w posiedzeniu władz przy wykorzystaniu tego rodzaju środków zostanie wskazana w zawiadomieniu o zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 21

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

 

§ 22

Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie (który jest wyznaczany godzinę później) – bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 23

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

 

§ 24

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz na 2 lata w czasie i miejscu oznaczonym przez Zarząd Główny. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.

 

 

§ 25

Walne Zebranie Członków może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. omawianie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego
  i Komisji Rewizyjnej,
 2. udzielanie absolutorium członkowi władz Towarzystwa z jego działalności,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
 4. zatwierdzanie projektu planu pracy Towarzystwa na następną kadencję,
 5. wybór członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie decyzji w sprawach objętych wnioskami Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej,
 7. nadawanie godności przewodniczącego honorowego i członka honorowego Towarzystwa,
 8. uchwalanie zmian w Statucie,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w par. 18 ust. 2,
 10. powołanie pełnomocnika, który będzie reprezentował Towarzystwo w umowach pomiędzy Towarzystwem a członkami Zarządu Głównego i sporach z nimi,
 11. rozwiązanie Towarzystwa.

 

§ 27

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź co najmniej 25 członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Wystąpienie z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków wymaga formy pisemnej.

 

§ 28

Zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dokonuje się w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia z inicjatywą jego zwołania, nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a jego porządkiem obrad są sprawy wskazane
w pisemnym wystąpieniu wnioskodawcy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 29

 1. Na Zarząd Główny składa się czterech członków wybieranych na wspólną kadencję na Walnym Zebraniu Członków zwyczajną większością głosów obecnych członków.
 2. Kandydatów na członka Zarządu Głównego zgłaszają obecni na Walnym Zebraniu Członków członkowie Towarzystwa spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Podczas Walnego Zebrania Członków nowo wybrani członkowie Zarządu Głównego wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu Głównego.

 

§ 30

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Towarzystwa,
 2. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,
 3. uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 4. zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
 5. reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu z zachowaniem dbałości o jego wizerunek,
 6. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie
  z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami,
 7. powoływanie komisji, Rad Wydawniczych, Naukowych oraz Recenzenckich czasopism Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
 9. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, koordynowanie i wspomaganie ich pracy,
 10. powoływanie i rozwiązywanie placówek, komisji problemowych stałych i okresowych, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Towarzystwa,
 11. określanie zasad rekomendowania specjalistycznych umiejętności profesjonalnych,
 12. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym komisji rekomendacyjnych,
 13. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków w sprawie członkostwa honorowego Towarzystwa,
 14. rozstrzyganie w kwestii odwołań członków od decyzji Zarządów Oddziałów,
 15. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa zwyczajnych i nadzwyczajnych,
 16. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Oddziałów,
 17. rozstrzyganie sporów wynikłych w gronie Towarzystwa na tle jego działalności,
 18. zatrudnianie pracowników,
 19. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków,
 20. realizowanie postanowień i wniosków z prac Komisji Towarzystwa,
 21. ustanawianie wyróżnień, odznak, certyfikatów oraz ich nadawanie,
 22. rozstrzyganie konkursów i przyznawanie nagród,
 23. nadawanie bądź zmiana logotypu Towarzystwa.
 1. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa dla swojej ważności i skuteczności wymaga łącznego działania co najmniej dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa Zarządu Głównego.
 2. W sprawach niemajątkowych Towarzystwo reprezentowane jest przez co najmniej dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa Zarządu Głównego.
 3. Członkowie Zarządu Głównego nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§ 31

 1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Głównego.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok i są prowadzone przez Prezesa Zarządu Głównego bądź Członka Zarządu Głównego.

 

§ 32

Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 33

 1. W przypadku ustania członkostwa lub rezygnacji z funkcji członka Zarządu Głównego, Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu uzupełniania składu Zarządu Głównego.
 2. Jeżeli sytuacja określona w ust. 1 powyżej dotyczy Prezesa Zarządu Głównego, jest on wybierany z grona członków Zarządu Głównego przez tychże członków Zarządu Głównego, w tym również przez nowo wybranego członka Zarządu Głównego. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego
  i dwóch członków wybieranych co 4 lata przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na wspólną kadencję.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby:
  1. niebędące członkami organu zarządzającego oraz niepozostające z członkami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
  2. niekarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 35

 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
 2. Działalność Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, jednakże członkowie Komisji Rewizyjnej zbierają się nie rzadziej niż raz
  w roku.

 

§ 36

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 37

 1. Na 30 dni przed każdym zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Komisja Rewizyjna:
  1. sprawdza dokumentację Towarzystwa,
  2. ocenia działalność Zarządu Głównego,
  3. opiniuje sprawozdanie finansowe Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie
  z działalności Komisji oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

 

§ 38

W przypadku ustania członkostwa lub rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełniania składu Komisji.

 

§ 39

Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

KOMISJE

 

§ 40

Komisje są jednostkami organizacyjnymi powołanymi przez Zarząd Główny na okres jego kadencji lub doraźnie, w celu opracowania pewnych szczególnych, ważnych zagadnień naukowych lub organizacyjnych oraz wydania opinii w takich sprawach.

 

§ 41

 1. Komisje liczą co najmniej dwóch członków wybieranych przez Zarząd Główny.
 2. Przynajmniej jednym członkiem komisji musi być członek Zarządu Głównego. Pozostali członkowie komisji powoływani są przez Zarząd Główny spośród członków Towarzystwa ze względu na posiadane merytoryczne kompetencje odpowiadające zadaniom komisji.

 

§ 42

Za pracę w Komisjach ich członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone uchwałą Zarządu Głównego.

 

§ 43

Stałymi Komisjami Towarzystwa są: Komisja Naukowa oraz Komisja ds. Oddziałów Towarzystwa (od momentu powołania pierwszego oddziału).

 

§ 44

 1. Komisja ds. Naukowych koordynuje aktywność naukową i wydawniczą Towarzystwa.
 2. Przewodniczącym Komisji ds. Naukowych jest Prezes Zarządu Głównego.
 3. Do zadań szczegółowych Komisji ds. Naukowych należy:
  1. opiniowanie spraw dotyczących konferencji i szkoleń i innych wydarzeń organizowanych pod patronatem Towarzystwa,
  2. rekomendowanie Zarządowi Głównemu składu Rad Redakcyjnych, Naukowych i Recenzenckich czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa,
  3. wydawanie w imieniu Towarzystwa ekspertyz naukowych,
  4. opiniowanie w sprawach kształcenia specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu i ich kwalifikacji zawodowych,
  5. wydawanie w imieniu Towarzystwa ekspertyz dotyczących kształcenia specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu,
  6. opiniowanie w sprawach obejmowania patronatem Towarzystwa różnych form kształcenia logopedów i specjalistów rehabilitacji zaburzeń głosu.

§ 45

 1. Komisja ds. Oddziałów Towarzystwa koordynuje działalność Oddziałów Towarzystwa.
 2. Przewodniczącym Komisji ds. Oddziałów jest Członek Zarządu Głównego.
 3. Do zadań szczegółowych Komisji ds. Oddziałów Towarzystwa należy:
  1. wspieranie organizacyjnej działalność Oddziałów,
  2. czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Towarzystwa w Oddziałach,
  3. wydawanie w imieniu Towarzystwa ekspertyz naukowych.
 4. Komisja powoływana jest w momencie powołania pierwszego oddziału Towarzystwa.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

ODDZIAŁY

 

§ 46

 1. Oddział jest jednostką organizacyjną Towarzystwa i posiada autonomię organizacyjną, której zakres określa Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału.
 2. Oddział nie posiada autonomii naukowej, finansowej ani osobowości prawnej.

 

 

§ 47

 1. Oddział jest powoływany w drodze uchwały przez Zarząd Główny na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 2. Oddział może powstać w rejonie, w którym ma miejsce zamieszkania lub wykonywania pracy co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 3. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd Główny.

 

§ 48

 1. Organami Oddziału Towarzystwa są: Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Zebranie Członków Oddziału.

 

§ 49

 1. Postanowienia Statutu dotyczące poszczególnych władz Towarzystwa stosuje się odpowiednio do organów Oddziału, o których mowa w § 48 ust. 1 Statutu, z uwzględnieniem odmienności wynikających z postanowień niniejszego Rozdziału Statutu. W szczególności dotyczy to trybu dokonywania wyboru lub powoływania władz Oddziału.
 2. Członkowie Zarządu Oddziału nie otrzymują wynagrodzenia za czynności dokonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

 § 50

 1. Kwestie związane z Zarządem Oddziału oraz Komisją Rewizyjną Oddziału określane są dodatkową uchwałą w momencie powołania pierwszego Oddziału Towarzystwa.
 2. Rozwiązanie Oddziału Towarzystwa następuje mocą uchwały Zarządu Głównego. Podjęcie tego rodzaju uchwały może nastąpić z własnej inicjatywy Zarządu Głównego lub na wniosek złożony przez co najmniej 10 członków Towarzystwa lub władze Oddziału Towarzystwa.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

 

§ 51

 1. Na majątek Towarzystwa składają się:
  1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,
  2. dotacje, subwencje, darowizny, wpływy nadzwyczajne,
  3. wpływy z działalności szkoleniowej, doradczo-eksperckiej, usługowo-badawczej, wydawniczej oraz innej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 52

Środki finansowe Towarzystwa są gromadzone na rachunku bankowym.

 

§ 53

 1. Zarządy Oddziałów przekazują Zarządowi Głównemu 30% dochodów ze swojej działalności.
 2. Pozostałe 70% dochodów Oddziału wykorzystywane jest na cele statutowe przez Zarząd Oddziału po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu Głównego.

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

 

§ 54

Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

§ 55

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

 

§ 56

Likwidację Towarzystwa przeprowadza Zarząd Główny, chyba że Walne Zebranie Członków wyznaczy inny organ lub osoby do przeprowadzenia jego likwidacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut PTRG

Członkostwo